Shtyp

Orari mësimor për vitin akademik 2020/2021

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – PRISHTINË

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

 

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

Kur’an I

Obligative

3+2

Fidan Xhelili

 

11.00/12.30

 

09.00/10.30

11.00/12,30

Fikh Ibadat

Obligative

3+2

Ilmije

Kuqi

09.00/10.30

09.00 / 10.30

11.00/12,30

 

Gjuhë arabe I

Obligative

3+2

Besim Mehmeti

13.00/14.30

13.00/14.30

14.45/15.30

 

Gjuhë shqipe

Obligative

2+1

Nexhmije Kastrati

 

 

 

13.00/14.30

14.45/15.30

Stili i shkrimit akademik

Zgjedhore

2+0

Hysen Matoshi

 

 

09.00 / 10.30

 

Historia e së Drejtës së Sheriatit

Zgjedhore

2+1

Ajni

Sinani

11.00/ 11.45

 

13.00/14.30

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

 

(VITI I –II-të, SEMESTRI –III-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

AkaidKiameti, koncepti i imanit dhe mëkatarit të madh

Obligative

2+2

Bahri Hoxha

 

11.00/12,30

13.00/14.30

 

 

 

Gj. Arabe II

Obligative

 

2+2

Sumeja Jonuzi

 

09.00/10.30

13.00/14.30

 

 

Tefsir –Metodologjia e komentimit të Kur’anit

Obligative

3+2

Xhabir Hamiti

13.00/13,45

 

11.00/12,30

12.00/13,30

 

 

Hadith –Studime në librat e hadithit

Obligative

3+2

Sulejman Osmani

 

11.00/12,30

 

09.00/10.30

11.00/11,45

 

Letërsi shqipe[1]

Zgjedhore

2+0

Hysen Matoshi

09.00/10.30

 

 

 

 

Gj. AnglezePre-Intermediate

Zgjedhore

2+2

Besa Ismaili

09.00/10.30

 

09.00/10.30

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme


[1] . Kjo lëndë është ndërruar me lëndën DAVE, e cila ka mbetur për semestrin IV

 

(VITI I –III-të, SEMESTRI –V-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

Kur’an III

Obligative

3+3

Safet Hoxha

09.00 / 10.30

 

11.00 / 12.30

 

 

09.00 / 10.30

 

Studime analitike rreth teksteve të tefsireve

Obligative

 

3+2

Lulzim Esati

 

09.00 / 10.30

13.00 / 13.45

09.00 / 10.30

 

 

Kritika në hadith

Obligative

3+3

Musa Vila

11.00 / 12.30

 

 

13.00/14.30

15.00/16.30

Sire - Periudha medinase e shpalljes dhe sfidat e reja

Obligative

2+1

Fahrush Rexhepi

 

 

11.00 / 13.15

 

 

E Drejta Civile Islame

Zgjedhore

2+2

Shefqet Krasniqi

13.00/14.30

 

 

11.00 / 12.30

 

E Drejta Civile

Zgjedhore

2+0

Vedat Shabani

13.00/14.30

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

 

(VITI I –IV-t, SEMESTRI –VII-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

Gjuhë arabe IV

Obligative

3+2

Fadil Hasani

 

09.00 / 10.30

 

12.00/12.45

13.00/14.30

Akaid – Studim  krahasimtar i feve

Obligative

 

3+2

Zija Abdullahu

11.00/12.30

11.00/12.30

12.00/12.45

 

Qytetërim Islam

Obligative

2+0

 

Sadik Mehmeti

 

 

09.00 / 10.30

 

 

Histori e religjioneve

Obligative

2+1

Fahrush

Rexhepi

 

 

 

11.00 / 12.30

 

Misticizmi

Zgjedhore

2+0

Valon Myrta

13.00/14.30

 

 

 

Gruaja dhe shoqëria

Zgjedhore

2+0

Sadat Islami

 

13.00/14.30

 

 


P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme