Shtyp

Orari mësimor për vitin akademik 2017/2018

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2017/2018

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –II-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Tefsir  Studime mbi Kur’anin

Obligative

3+3

Xhabir Hamiti

09.00/10.30

09.00/10.30

 

09.00/10.30

 

Hadith  Terminologjia e hadithit

Obligative

3+3

Sulejman Osmani

 

11.00/12.30

09.00/10.30

11.00/12.30

 

Akaid  Besimi në kushtet e Imanit

Obligative

3+2

Naim Tërnava

11.00/12.30

 

13.30/15.45

 

 

Gj. Angleze - Elementary

Obligative

3+2

Besa Ismaili

 

12.45/14.15

11.00/13.15

 

 

Islami dhe Evropa

Zgjedhore

2+1

Fahrush Rexhepi

13.00/15.15

 

 

 

 

Gj. Turke

Zgjedhore

2+2

Selim Selimi

 

14.30/16.00

 

13.00/14.30

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –II-të, SEMESTRI –IV-t)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Kur’an II

Obligative

3+3

Faton Bytyqi

11.00/12,30

 

 

09.00/10.30

11.00/12,30

 

E Drejta Familjare në Islam

Obligative

 

3+3

Ajni Sinani

09.00/10.30

 

13.00/14.30

 

13.00/14.30

 

Sire  Periudha mekase

Obligative

2+1

Fahrush Rexhepi

 

 

13.00/15.15

 

 

Hyrje në filozofi të përgjithshme dhe atë Islame

Obligative

2+2

Zija Abdullahu

14.30/16.00

11.00/12,30

 

 

 

Letërsi shqipe

Zgjedhore

2+2

Hysen Matoshi

 

09.00/10.30

11.00/12.30

 

 

Gj. Angleze – Intermediate

Zgjedhore

2+2

Besa Ismaili

 

09.00/10.30

09.00/10.30

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –III-të, SEMESTRI –VI-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Ekonomi Islame

Obligative

2+1

Islam Hasani

14.00/15.30

 

14.00/14.45

 

 

Akaid – Shkollat dhe sektet Islame

Obligative

 

3+3

Zija Abdullahu

09.00/10.30

 

09.00/10.30

 

09.00/10.30

 

 

 

Gjuhë arabe –III- Sintaksë dhe konverzacion

Obligative

3+3

Fadil Hasani

 

11.00/12.30

15.00 / 16.30

09.00/10.30

 

 

Usuli-Fik’h – Burimet e së Drejtës Islame

Obligative

2+2

Ajni Sinani

11.00/12.30

 

 

11.00/12.30

 

Sociologji

Zgjedhore

2+1

Mustafa Gara

 

 

11.00/12.30

 

09.00/09.45

Pedagogji

Zgjedhore

2+1

Janus Dervodeli

 

 

 

15.00/17.15

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –IV-t, SEMESTRI –VIII-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

Kur’an IV

Obligative

2+1

Safet

Hoxha

 

0900 / 1030

 

 

11.45 / 12.30

 

 

 

Tefsri IV

Obligative

2+1

Lulzim

Esati

 

 

 

09.00 / 10.30

 

1100 / 1145

 

Akaid IV

Obligative

2+1

Zija

Abdullahu

12.00 / 12.45

 

11.00 / 12.30

 

 

 

 

Hadith IV

Obligative

2+1

Musa

Vila

09.00 / 10.30

 

 

 

 

11.00 / 11.45

 

 

 

Fikh (E Drejta Penale)

Obligative

2+1

Shefqet

Krasniqi

11.00 / 11.45

 

09.00 / 10.30

 

 

Gjuhë arabe IV

Obligative

2+1

Fadil

Hasani

 

 

12.45 / 13.30

13.00 / 14.30

 

Sire

Obligative

2+0

Fahrush Rexhepi

 

 

 

 

0900 / 1030

 

Usuli-Fikh

Obligative

2+0

Ajni Sinani

 

1100 / 1230

 

 

 

 

Qytetërim Islam

Obligative

2+0

Sadik Mehmeti

 

13.00 / 14.30

 

 

 

 

Histori e religjioneve

 

Zgjedhore

2+0

 

Fahrush Rexhepi

13.00/14.30

 

 

 

 

Filozofi III[1]

Zgjedhore

2+0

 

Zija Abdullahu

13.00/14.30

 

 

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme

 [1] . Studenti i cili këtë semestër zgjedh lëndën “F.Islame III” në semestrin e dytë i obligohet lënda “F.Islame IV” në mënyrë automatike.