Shtyp

Orari mësimor për vitin akademik 2016/2017

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2016/2017

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –II-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Tefsir  – Studime mbi Kur’anin

Obligative

3+3

Xhabir Hamiti

 

09.00/10.30

 

09.00/10.30

09.00/10.30

Hadith  – Terminologjia e hadithit

Obligative

3+3

Sulejman Osmani

 

11.00/1230

09.00/10.30

11.00/1230

 

Akaid  – Besimi në kushtet e Imanit

Obligative

3+2

Naim Tërnava

11.00/1230

 

13.30/15.45

 

 

Gj. Angleze - Elementary

Obligative

3+2

Besa Ismaili

13.00/15.15

 

1100/1230

 

 

Stili i Shkrimit akademik

Zgjedhore

2+2

Agim Zogaj

1530/1700

 

1600/1730

 

 

Gj. Turke

Zgjedhore

2+2

Selim Selimi

 

1400/1530

 

12.30/1400

 

Lektori i gjuhës arabe

 

1+1

Mahmud Arnauti

 

 

 

 

1100/1230

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –II-të, SEMESTRI –IV-t)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Kur’an II

Obligative

3+3

Faton Bytyqi

11.00/12,30

 

 

09.00/10.30

11.00/12,30

 

E Drejta Familjare në Islam

Obligative

 

3+3

Vaxhide Bunjaku

09.00/10.30

 

13.00/14,30

 

09.00/10.30

Sire  – Jetë shkrimi i Muhamedit  a.s. dhe fillimi i zbritjes së shpalljes

Obligative

2+1

Fahrush Rexhepi

 

 

 

1300/1515

 

Hyrje në filozofi të përgjithshme dhe atë Islame

Obligative

2+2

Zija Abdullahu

14.30/16.00

11.00/12,30

 

 

 

Letërsi shqipe

Zgjedhore

2+2

Hysen Matoshi

13.00/14.30

 

11.00/12,30

 

 

Gj. Angleze – Intermediate

Zgjedhore

2+2

Besa Ismaili

 

09.00/10.30

09.00/10.30

 

 

Lektori i gjuhës arabe

 

1+1

Mahmud Arnauti

 

13.00/14.30

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –III-të, SEMESTRI –VI-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

Kur’an III

Obligative

2+1

Safet

Hoxha

 

1045 / 1130

 

0900 / 1030

 

 

Tefsri III

Obligative

2+1

Lulzim

Esati

1200 / 1245

 

 

 

 

0900 / 1030

 

Akaid III

Obligative

2+1

Zija

Abdullahu

 

 

0900 / 1030

 

 

1100 / 1145

 

Hadith III

Obligative

2+1

Musa

Vila

1100 / 1145

 

 

 

1200 / 1330

 

 

Fikh (E Drejta Civile)

Obligative

2+1

Shefqet

Krasniqi

0900 / 1030

0900 / 0945

 

 

 

Gjuhë arabe III

Obligative

2+1

Fadil

Hasani

 

1200 / 1330

 

1100 / 1145

 

 

Letërsi shqipe

Obligative

2+0

Hysen

Matoshi

 

 

 

13.00/14.30

 

 

Gjuhë turke III

Obligative

2+0

Selim

Selimi

 

 

 

 

 1345 / 1515

 

 

 

Sociologji

Zgjedhore

2+0

Mustafe Gara

 

 

1100 / 1230

 

 

Gjuhë angleze

Zgjedhore

2+1

Besa Ismaili

13.00/ 15.15

 

 

 

 

Lektori i gjuhës arabe

 

1+1

 

Mahmud Arnauti

 

13.30/15.00

 

 

 

(VITI I –IV-t, SEMESTRI –VIII-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

Kur’an IV

Obligative

2+1

Safet

Hoxha

 

0900 / 1030

 

 

1145 / 1230

 

 

 

Tefsri IV

Obligative

2+1

Lulzim

Esati

 

 

 

0900 / 1030

 

1100 / 1145

 

Akaid IV

Obligative

2+1

Zija

Abdullahu

1200 / 1245

 

1100 / 1230

 

 

 

 

Hadith IV

Obligative

2+1

Musa

Vila

0900 / 1030

 

 

 

 

1100 / 1145

 

 

 

Fikh (E Drejta Penale)

Obligative

2+1

Shefqet

Krasniqi

1100 / 1145

1100 / 1230

 

 

 

 

Gjuhë arabe IV

Obligative

2+1

Fadil

Hasani

 

 

1245 / 1330

1300 / 1430

 

Sire

Obligative

2+0

Fahrush Rexhepi

 

 

 

 

0900 / 1030

 

Usuli-Fikh

Obligative

2+0

Lulzim Esati

 

 

0900 / 1030

 

 

Qytetërim Islam

Obligative

2+0

Sadik Mehmeti

 

1230 / 1400

 

 

 

 

Histori e religjioneve

 

Zgjedhore

2+0

 

Fahrush Rexhepi

13.00/14.30

 

 

 

 

Filozofi III[1]

Zgjedhore

2+0

 

Zija Abdullahu

13.00/14.30

 

 

 

 

Lektori i gjuhës arabe

 

 

Mahmud Arnauti

 

 

13.30/15.00

 

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme[1]. Studenti i cili këtë semestër zgjedh lëndën “F.Islame III” në semestrin e dytë i obligohet lënda “F.Islame IV” në mënyrë automatike.