Shtyp

Orari i ligjëratave- niveli master

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019

(Niveli Master, SEMESTRI II-të) 

 

Lëndët / Ditët 

E Hënë 

E martë 

1. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë 

(Obligative)   

 

1400/1615 

(F.R) (2+1) 

2. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë 

 (Obligative)   

 

1630/1845  

(S.O) (2+1) 

3. Sfidat Evropiane të ligjit Islam 

 (Zgjedhore)    

 

1630/1845 

(SH.K) (2+1) 

 

4. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan 

 (Zgjedhore)   

 

1400/1615 

(R.Z) (2+1)