Shtyp

Orari i ligjëratave- niveli master

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019

 

(Niveli Master, SEMESTRI I-rë)

 

Lëndët / Ditët

E hënë

E martë

E mërkurë

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

(Obligative) 

 

1245/1500

(Z.A) (2+1)

 

2. Studime të Kur’anit në Evropë

(Obligative) 

 

 

1400/1615(Xh.H) (2+1)

3. Metodologjia e hulumtimit

(Obligative) 

1630/1845

(A.Z) (2+1)

 

 

4. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

(Zgjedhore)  (Zgjedhore)  

 

1515/1730

(N.M) (2+1)

 

5. Arti Islam

(Zgjedhore) 

1400/1615

(M.J) (2+1)