Shtyp

Orari i ligjëratave- niveli master

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – PRISHTINË

 

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

 

(Niveli Master, SEMESTRI II-të)

 

 

Lëndët / Ditët

 

E Hënë

 

E Martë

1. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë


(Obligative) 

 

1330/1545

(F.R) (2+1)

2. Zhvillimi i Shkencave te Hadithit ne Evrope

 (Obligative) 

 

 1600/1815

(S.O) (2+1)

3. Sfidat Evropiane te ligjit Islam

 (Zgjedhore)  

 1500/1715

(Sh.K) (2+1)

 

4. Zhvillimi i kulture Islame ne Ballakn

 (Zgjedhore) 

 

1500/1715

(R.Z) (2+1)