Rajoni

Shtyp

Novi Pazar

Dokumenti i marrëveshjes:

Shtyp

Marrëveshje bashkëpunimi

Bashkësia Islame e Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË

Bashkësia Islame në R. Maqedonisë

FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME- SHKUP

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
E vendosur më 15.11.2007 në Prishtinë, mes Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë të cilin e përfaqëson Doc.Dr. Rexhep Boja, dekan dhe Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, të ciline përfaqëson Mr. Fahrudin Ebibi, dekan.