Shtyp

Orari i provimeve

 

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Tetorit/ 2020

 

 VITI  I  -I-rë,

     Nr.               Lëndët                               me shkrim                    Prof. i lëndes                              ora   

1

Kur’an

22.10.2020

Dr. Fidan Xhelili

13:00

2

Tefsir

23.10.2020

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

14:00

3

Akaid

24.10.2020

Mr. Naim Tërnava

10:00

4

Hadith

26.10.2020

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

14:00

5

Fikh

27.10.2020

Dr. Ilmije  Kuqi

14:00

6

Gjuhë arabe

28.10.2020

Mr. Besim Mehmeti

13:30

7

Gjuhë shqipe

03.11.2020

Prof. asoc. dr. Nexhmije Kastrati

13:30

8

Stili i Shkrimit Akademik

30.10.2020

Prof. dr.  Hysen  Matoshi

10:00

9

Gjuhë angleze-Elementery

04.11.2020

Mr. Besa  Ismaili

12:00

10

Islami dhe Evropa

29.10.2020

Prof. asoc. dr.Fahrush Rexhepi

13:00

11.

Historia e së drejtës së Sheriatit

31.10.2020

Dr. Ajni Sinani

10:00

12

Gjuhë turke

02.11.2020

Dr. Selim Selimi

14:00

 

VITI  I  -II-të

  Nr.                    Lëndët                                  me shkrim               Prof. i Lëndes                    ora   

1

Kur’an

27.10.2020

Dr. Fidan  Xhelili

14:00

2

Komentimi tematik i Kur’anit

22.10.2020

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

10:00

3

Akaid

24.10.2020

Mr. Naim Tërnava

10:00

4

Hadith

29.10.2020

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

13:00

5

Fikh

28.10.2020

Dr. Ajni Sinani

14:00

6

Gjuhë arabe

30.10.2020

Prof. asoc. dr. Isa Memishi

13:00

7

Gjuhë angleze- Preintermediate–II-

04.11.2020

Mr. Besa Ismaili

13:00

8

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

04.11.2020

Mr. Besa  Ismaili

14:00

9

Letërsi shqipe

23.10.2020

Prof. dr. Hysen Matoshi

10:00

10

Sire- Periudha Mekase

26.10.2020

Prof. asoc. dr.Fahrush Rexhepi

13:00

11

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

30.10.2020

Prof. ass. dr.Zija Abdullahu

10:00

12

Dave

31.10.2020

Dr. Sadat  Islami

11:00

 

   

VITI  I  -III-të.

       Nr.                   Lëndët                           me shkrim              Prof i Lëndes                                    ora   

1

Kur’an

22.10.2020

Dr. Hfz. Safet Hoxha

13:00

2

Studime analitike tefsir

23.10.2020

Prof. ass. ar. Lulzim Esati

10:00

3

Akaid

24.10.2020

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

10:00

4

Hadith

28.10.2020

Prof. ass. dr.Musa  Vila

14:00

5

Fikh –E Drejta Civile Islame

29.10.2020

Prof. ass. dr. ShefqetKrasniqi

14:00

6

Gjuhë arabe

27.10.2020

Prof. Fadil  Hasani

14:00

7

Sire- Periudha  Medinase

30.10.2020

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

10:00

8

E Drejta Civile

02.11.2020

Mr. Vedat  Shabani

13:00

9

Sociologji

03.11.2020

Mr. Mustafë  Gara

13:00

10

Ekonomi Islame

04.11.2020

Prof. ass. dr. Islam Hasani

13:00

11

Pedagogji

31.10.2020

Prof. asoc. dr. Januz Dervodelli

11:00

12

Usuli- Fikh

26.10.2020

Dr. Ajni Sinani

12:00

 

                                                            VITI  I  -IV-të

       Nr.                  Lëndët                                 me shkrim              Prof. i Lëndes                               ora   

1

Kur’an

22.10.2020

Dr. Hfz. Safet Hoxha

14:00

2

Tefsir

24.10.2020

Prof. ass. dr. Lulzim Esati

10:00

3

Akaid

26.10.2020

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

13:00

4

Hadith

05.11.2020

Prof. ass. dr. Musa Vila

12:00

5

Fikh

27.10.2020

Prof. ass. dr.ShefqetKrasniqi

14:30

6

Gjuhë arabe

29.10.2020

Prof. Fadil  Hasani

14:00

7

Histori e religjioneve

23.10.2020

Prof. asoc. dr.FahrushRexhepi 

10:00

8

Qytetërim Islam

30.10.2020

Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti

14.00

9

Misticizmi

03.11.2020

Dr. Valon Myrta

12:00

10

Bazat e Komunikimit-IV-

04.11.2020

Dr. Rexhep Suma

14:00

11

Gruja dhe shoqëria

31.10.2020

Dr. Sadat  Islami

10:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 15.10.2020, deri më: 20.10.2020.

* Provimet fillojnë më: 22.10.2020.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Të drejtë paraqitje kanë të gjithë  studentët, vetëm dy provime ,( absolventët nuk kanë kushtëzim) .     

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.