Shtyp

Orari i provimeve

A f a t i  i  Shtatorit/ 2018

 VITI  I  -I-rë,

Kur’an

12.09.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

10:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

13.09.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

29.09.2018

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

17.09.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

Fikh

15.09.2018

Dr.Ilmije  Kuqi

10:00

Gjuhë arabe

18.09.2018

Mr. Besim Mehmeti

13:30

Gjuhë shqipe

20.09.2018

Dr.Nexhmije Kastrati

11:00

Stili i shkrimit akademik

25.09.2018

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

26.09.2018

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

21.09.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

24.09.2018

Dr.Ajni Sinani

10:00

Gjuhë turke

27.09.2018

Mr.Selim Selimi

12:00

VITI  I  -II-të

Kur’an

17.09.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

11:00

Komentimi tematik i Kur’anit

14.09.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

29.09.2018

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

18.09.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

12.09.2018

Dr. Ajni Sinani

11:00

Gjuhë arabe

21.09.2018

Dr.Isa Memishi

10:00

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

28.09.2018

Mr. Besa Ismaili

10:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

28.09.2018

Mr.Besa  Ismaili

11.:00

Letërsi shqipe

25.09.2018

Prof.Dr. Hysen Matoshi

11:00

Sire- Periudha Mekase

13.09.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

19.09.2018

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

11:00

Dave

24.09.2018

Mr.Rexhep  Suma

11:00

VITI  I  -III-të.

 

Kur’an

12.09.2018

Hfz.Mr. Safet Hoxha

12:00

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

14.09.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

17.09.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

12:00

Hadith

13.09.2018

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

12:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

18.09.2018

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

10:00

Gjuhë arabe

24.09.2018

Prof. Fadil  Hasani

13:15

Sire- Periudha  Medinase

25.09.2018

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

21.09.2018

Mr. Vedat  Shabani

10:00

Sociologji

19.09.2018

Mr. Mustafë  Gara

11:00

Ekonomi Islame

27.09.2018

Dr.Islam Hasani

11:00

Pedagogji

15.09.2018

Dr.Junus Dervodelli

10:00

Usuli- Fikh

22.09.2018

Dr.Ajni Sinani

10:00

                            

VITI  I  -IV-të

 

Kur’an

 12.09.2018

Hfz.Mr Safet Hoxha

13:15

Tefsir

17.09.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

13:00

Akaid

24.09.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

18.09.2018

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

12:00

Fikh

19.09.2018

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

12:00

Gjuhë arabe

27.09.2018

Prof. Fadil  Hasani

13:30

Histori e religjioneve

14.09.2018

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:00

Filozofi Islame –III-IV-

13.09.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Qytetërim Islam

26.09.2018

Dr. Sadik Mehmeti

10:00

Sire

20.09.2018

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Usuli- Fikh

22.09.2018

Dr,  Ajni  Sinani

10:00

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.09.2018, deri më:07.09.2018.

* Provimet fillojnë më:12.09.2018.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.