Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Janarit/ 2018

 VITI  I  -I-rë,


Kur’an

22.01.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

11:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

26.01.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

10.02.2018

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

29.01.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

30.01.2018

Dr.Ilmije  Kuqi

11:00

Gjuhë arabe

24.01.2018

Mr. Besim Mehmeti

10:00

Gjuhë shqipe

31.01.2018

Dr.Nexhmije Kastrati

13:00

Stili i shkrimit akademik

02.02.2018

Dr. Hysen  Matoshi

12:00

Gjuhë angleze-Elementery

12.02.2018

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

07.02.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

05.02.2018

Dr.Ajni Sinani

11:00

Gjuhë turke

08.02.2018

Mr.Selim Selimi

13:00

 

VITI  I  -II-të

 

    

Kur’an

01.02.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

11:00

Komentimi tematik i Kur’anit

30.01.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

10.02.2018

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

31.01.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

26.01.2018

Mr. Vaxhide  Bunjaku

10:00

Gjuhë arabe

06.02.2018

Dr.Isa Memishi

12:30

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

12.02.2018

Mr. Besa Ismaili

11:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

12.02.2018

Mr.Besa  Ismaili

13:00

Letërsi shqipe

05.02.2018

Prof.Dr. Hysen Matoshi

10:00

Sire- Periudha Mekase

08.02.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

24.01.2018

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

12: 30

Dave

23.01.2018

Mr.Rexhep  Suma

10:00

 

VITI  I  -III-të. 

Kur’an

22.01.2018

Hfz.Mr. Safet Hoxha

10:00

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

26.01.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

24.01.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

07.02.2018

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

10:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

12.02.2018

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

10:00

Gjuhë arabe

25.01.2018

Prof. Fadil  Hasani

12:30

Sire- Periudha  Medinase

09.02.2018

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

30.01.2018

Mr. Vedat  Shabani

11:00

Sociologji

29.01.2018

Mr. Mustafë  Gara

12:00

Gjuhë turke

08.02.2018

Mr. Selim Selimi

13:00

 

VITI  I  -IV-të

  

Kur’an

29.01.2018

Hfz.Mr Safet Hoxha

11:00

Tefsir

23.01.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

25.01.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

08.02.2018

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

12:00

Fikh

12.02.2018

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

11:30

Gjuhë arabe

31.01.2018

Prof. Fadil  Hasani

13:00

Histori e religjioneve

02.02.2018

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:00

Filozofi Islame –III-IV-

26.01.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

10:00

Qytetërim Islam

06.02.2018

Dr. Sadik Mehmeti

12:30

Usuli Fikh

22.01.2018

Dr. Ajni  Sinani

11:00

Sire

09.02.2018

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

11:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.01.2018, deri më:12.01.2018.

* Provimet fillojnë më:22.01.2018.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.