Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Korrikut/ 2020

 VITI  I  -I-rë,

 

Kur’an

13.07.2020

Dr.  Fidan  Xhelili

11:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

14.07.2020

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

18.07.2020

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

15.07.2020

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

Fikh

22.07.2020

Dr.Ilmije  Kuqi

11:00

Gjuhë arabe

23.07.2020

Mr. Besim Mehmeti

13:15

Gjuhë shqipe

20.07.2020

Dr.Nexhmije Kastrati

13:30

Stili i shkrimit akademik

17.07.2020

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

24.07.2020

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

16.07.2020

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

21.07.2020

Dr.Ajni Sinani

10:00

Gjuhë turke

25.07.2020

Dr.Selim Selimi

10:00

 

VITI  I  -II-të

 

Kur’an

16.07.2020

Dr.Fidan Xhelili

11:00

Komentimi tematik i Kur’anit

15.07.2020

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

18.07.2020

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

20.07.2020

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

13.07.2020

Dr. Ajni Sinani

10:00

Gjuhë arabe

14.07.2020

Dr.Isa Memishi

13:30

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

24.07.2020

Mr. Besa Ismaili

11:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

27.07.2020

Mr.Besa  Ismaili

10:00

Letërsi shqipe

22.07.2020

Prof.Dr. Hysen Matoshi

13:15

Sire- Periudha Mekase

17.07.2020

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

21.07.2020

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

11:00

Dave

23.07.2020

Dr.Sedat  Islami

10:00

 

VITI  I  -III-të.

Kur’an

14.07.2020

Hfz.Dr. Safet Hoxha

11:00

Studime analitike rreth teksteve te tefsirave

16.07.2020

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

13.07.2020

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

10:00

Hadith

20.07.2020

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

10:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

21.07.2020

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi 

10:00

Gjuhë arabe

17.07.2020

Prof. Fadil  Hasani

13:30

Sire- Periudha  Medinase

15.07.2020

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

24.07.2020

Mr. Vedat  Shabani

10:00

Sociologji

18.07.2020

Mr. Mustafë  Gara

11:00

Ekonomi Islame

22.07.2020

Dr.Islam Hasani

13:15

Pedagogji

25.07.2020

Dr.Januz Dervodelli

10:00

Usuli- Fikh

23.07.2020

Dr.Ajni Sinani

10:00

 

                                                            VITI  I  -IV-të

 

Kur’an

14.07.2020

Hfz.Dr. Safet Hoxha

12:30

Tefsir

18.07.2020

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

16.07.2020

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

23.07.2020

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

11:00

Fikh

22.07.2020

Prof.Ass.Dr.Shefqet Krasniqi

10:00

Gjuhë arabe

20.07.2020

Prof. Fadil  Hasani

13:30

Histori e religjioneve

13.07.2020

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

12:00

Qytetërim Islam

17.07.2020

Dr. Sadik Mehmeti

13:30

Misticizmi

15.07.2020

Dr. Valon Myrta

12:00

Bazat e Komunikimit-IV-

21.07.2020

Dr.Rexhep Suma

11:00

Gruja dhe shoqëria

25.07.2020

Dr. Sadat  Islami

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:06.07.2020, deri më:09.07.2020.

* Provimet fillojnë më:13.07.2020.

* Studentët( e rregullt ),fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.