Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A FATI  I  TETORIT/ 2017

 VITI  I  -I-rë,

Kur’an

16.10.2017

Hfz.    Faton Bytyqi

13:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

19.10.2017

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

28.10.2017

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së hadithit

17.10.2017

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

Fikh

18.10.2017

Dr.Ilmije  Kuqi

13:00

Gjuhë arabe

24.10. 2017

Mr. Besim Mehmeti

11:00

Gjuhë shqipe

25.10.2017

Dr.Nexhmije Kastrati

14:30

Stili i shkrimit akademik

27.10.2017

Prof.asc.dr. Agim Zogaj

10:30

Gjuhë angleze-Elementary (I)

26.10.2017

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

20.10.2017

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

23,10.2017

Mr.Ajni Sinani

11:30

Gjuhë turke

31.10.2017

Mr.Selim Selimi

10:00

 

VITI  I  -II-të

Kur’an

23.10.2017

Hfz.    Faton Bytyqi

13:00

Komentimi tematik i Kur’anit

16.10.2017

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

28.10.2017

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

25.10.2017

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

17.10.2017

Mr. Vaxhide  Bunjaku

11:00

Gjuhë arabe

24.10.2017

Dr.Isa Memishi

11:00

Gjuhë angleze - Pre intermediate (II)

26.10.2017

Mr. Besa Ismaili

11:00

Dave

18.10.2017

Mr.Rexhep  Suma

10:30

Letërsi shqipe

27.10.2017

Prof. dr. Hysen Matoshi

10:30

Sire Jetë shkrimi i Muhamedit  a.s. dhe fillimi i zbritjes së shpalljes

19.10.2017

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

12:00

Filozofi e përgjithshme dhe Islame

20.10.2017

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

10:00

Gjuhë angleze – Intermediate (III)

26.10.2017

Mr. Besa Ismaili

11:00

  

 

 

VITI  I  -III-të.

Kur’an

16.10.2017

Hfz.Mr. Safet Hoxha

10:00

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

17.10.2017

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

18.10.2017

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

10:00

Hadith

23.10.2017

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

10:00

Fikh

20.10.2017

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

10:00

Gjuhë arabe

19.10.2017

Prof. Fadil  Hasani

11:00

Letërsi shqipe

27.10.2017

Prof.Dr. Hysen Matoshi

10: 30

Sociologji

25.10.2017

Mr. Mustafë  Gara

11:00

Gjuhë turke

31.10.2017

Mr. Selim Selimi

12:00

                            

VITI  I  -IV-të

Kur’an

17.10.2017

Hfz.Mr Safet Hoxha

11:00

Tefsir

23.10.2017

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

24.10.2017

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:30

Hadith

25.10.2017

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

12:00

Fikh

26.10.2017

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

12:00

Gjuhë arabe

30.10.2017

Prof. Fadil  Hasani

11:00

Histori e religjioneve

16.10.2017

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:30

Filozofi Islame –I- dhe –II-

27.10.2017

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Qytetërim Islam

20.10.2017

Dr. Sadik Mehmeti

10:00

Usuli Fikh

18.10.2017

Prof.Ass.dr. Lulzim  Esati

11:00

Sire

19.10.2017

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:09.10.2017, deri më:13.10.2017.

* Provimet fillojnë më:16.10.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.