Shtyp

Orari i provimeve

A FATI  I  SHTATORIT/ 2017

VITI  I  -I-rë,

Kur’an

13.09.2017

Hfz.    Faton Bytyqi

10:30

Hyrje në shkencat e Kur’anit

29.09.2017

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

23.09.2017

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së hadithit

14.09.2017

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

Fikh

16.09.2017

Dr.Ilmije  Kuqi

10:30

Gjuhë arabe

18.09.2017

Mr. Besim Mehmeti

11:00

Gjuhë shqipe

30.09.2017

Dr.Nexhmije Kastrati

10:00

Stili i shkrimit akademik

26.09.2017

Prof.asc.dr. Agim Zogaj

10:30

Gjuhë angleze-Elementary (I)

28.09.2017

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

19.09.2017

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

11:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

21.09.2017

Mr.Ajni Sinani

10:30

Gjuhë turke

25.09.2017

Mr.Selim Selimi

11:00

VITI  I  -II-të

Kur’an

13.09.2017

Hfz.    Faton Bytyqi

12:00

Komentimi tematik i Kur’anit

29.09.2017

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

23.09.2017

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

14.09.2017

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

15.09.2017

Mr. Vaxhide  Bunjaku

11:00

Gjuhë arabe

19.09.2017

Dr.Isa Memishi

11:00

Gjuhë angleze - Pre intermediate (II)

28.09.2017

Mr. Besa Ismaili

11:00

Dave

18.09.2017

Mr.Rexhep  Suma

10:30

Letërsi shqipe

22.09.2017

Prof. dr. Hysen Matoshi

10:30

Sire Jetë shkrimi i Muhamedit  a.s. dhe fillimi i zbritjes së shpalljes

20.09.2017

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

12:00

Filozofi e përgjithshme dhe Islame

26.09.2017

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

11:00

Gjuhë angleze – Intermediate (III)

28.09.2017

Mr. Besa Ismaili

11:00

VITI  I  -III-të.

Kur’an

18.09.2017

Hfz.Mr. Safet Hoxha

10:30

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

13.09.2017

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

30.09.2017

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

10:00

Hadith

16.09.2017

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

10:00

Fikh

19.09.2017

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

11:00

Gjuhë arabe

21.09.2017

Prof. Fadil  Hasani

11:00

Letërsi shqipe

22.09.2017

Prof.Dr. Hysen Matoshi

10: 30

Sociologji

27.09.2017

Mr. Mustafë  Gara

11:00

Gjuhë turke

25.09.2017

Mr. Selim Selimi

12:00

                        

VITI  I  -IV-të

 

Kur’an

18.09.2017

Hfz.Mr Safet Hoxha

11:30

Tefsir

16.09.2017

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

20.09.2017

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:30

Hadith

27.09.2017

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

12:00

Fikh

21.09.2017

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

12:00

Gjuhë arabe

25.09.2017

Prof. Fadil  Hasani

12:30

Histori e religjioneve

13.09.2017

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:30

Filozofi Islame –I- dhe –II-

23.09.2017

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Qytetërim Islam

22.09.2017

Dr. Sadik Mehmeti

10:00

Usuli Fikh

14.09.2017

Prof.Ass.dr. Lulzim  Esati

11:00

Sire

28.09.2017

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

11:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:28.08.2017, deri më:06.09.2017.

* Provimet fillojnë më:11.09.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.