Shtyp

Orari i afatit te provimeve - Janar 2021

BASHKSIA ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS         

FAKULTETI  I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Janarit/ 2021

 

 VITI  I  -I-rë,

  Nr.             Lëndët me shkrim                                                                          Prof. i lëndes                             ora   

1

Kur’an

25.01.2021

Dr.  Fidan  Xhelili

13:30

2

Hyrje në shkencat e Kur’anit

26.01.2021

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

3

Akaid

03.02.2021

Mr. Naim Tërnava

12:30

4

Terminologjia e shkencës së Hadithit

01.02.2021

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

5

Fikh

29.01.2021

Dr.Ilmije  Kuqi

13:00

6

Gjuhë arabe

05.02.2021

Mr. Besim Mehmeti

13:00

7

Gjuhë shqipe

02.02.2021

Dr.Nexhmije Kastrati

13:00

8

Stili i shkrimit akademik

12.02.2021

Dr. Hysen  Matoshi

11:00

9

Gjuhë angleze-Elementery

10.02.2021

Prof. Besa  Ismaili

10:00

10

Islami dhe Evropa

28.01.2021

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

11.

Historia e së drejtës së Sheriatit

08.02.2021

Dr.Ajni Sinani

10:00

12

Gjuhë turke

06.02.2021

Dr.Selim Selimi

10:00

 

VITI  I  -II-të

  Nr.           Lëndët me shkrim                                                                       Prof. i Lëndes                                ora   

1

Kur’an

01.02.2021

Dr.Fidan Xhelili

13:30

2

Komentimi tematik i Kur’anit

27.01.2021

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

13:00

3

Akaid

30.01.2021

Dr.  Bahri  Hoxha

10:00

4

Hadith

03.02.2021

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

5

Fikh

08.02.2021

Dr. Ajni Sinani

11:30

6

Gjuhë arabe

09.02.2021

Mr.Sumeja  Jonuzi

11:00

7

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

10.02.2021

Mr. Besa Ismaili

11:30

8

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

10.02.2021

Mr.Besa  Ismaili

13:00

9

Letërsi shqipe

12.02.2021

Prof.Dr. Hysen Matoshi

10:00

10

Sire- Periudha Mekase

25.01.2021

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

11:00

11

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

04.02.2021

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

11:00

12

Dave

06.02.2021

Dr.Sadat  Islami

11:30

   

VITI  I  -III-të.

  Nr.             Lëndët me shkrim                                                                          Prof i Lëndes                            ora   

1

Kur’an

25.01.2021

Dr. Safet Hoxha

11:00

2

Studime analitike rreth teksteve te tefsirave

28.01.2021

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

3

Akaid

26.01.2021

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

4

Hadith

02.02.2021

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

11:00

5

Fikh –E Drejta Civile Islame

30.01.2021

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

10:00

6

Gjuhë arabe

01.02.2021

Prof. Fadil  Hasani

13:00

7

Sire- Periudha  Medinase

08.02.2021

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

11:00

8

E Drejta Civile

12.02.2021

Mr. Vedat  Shabani

10:00

9

Sociologji

06.02.2021

Mr. Mustafë  Gara

10:00

10

Ekonomi Islame

09.02.2021

Dr.Islam Hasani

12:30

11

Pedagogji

11.02.2021

Dr.Januz Dervodelli

11:00

12

Usuli- Fikh

04.02.2021

Dr.Ajni Sinani

11:00

 

                                                                                      VITI  I  -IV-të

 Nr.            Lëndët me shkrim                                                                           Prof. i Lëndes                            ora   

1

Kur’an

25.01.2021

Dr. Safet Hoxha

12:30

2

Tefsir

29.01.2021

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

3

Akaid

01.02.2021

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

4

Hadith

08.02.2021

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

12:30

5

Fikh

30.01.2021

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

11:15

6

Gjuhë arabe

05.02.2021

Prof. Fadil  Hasani

13:00

7

Histori e religjioneve

03.02.2021

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

11:00

8

Qytetërim Islam

27.01.2021

Dr. Sadik Mehmeti

14:00

9

Misticizmi

09.02.2021

Dr. Valon Myrta

11:00

10

Bazat e Komunikimit-IV-

11.02.2021

Dr.Rexhep Suma

10:00

11

Gruja dhe shoqëria

06.02.2021

Dr. Sadat  Islami

10:00

12

 

 

 

 

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:13.01.2021, deri më:20.01.2021.

* Provimet fillojnë më:25.01.2021.

* Studentët( e rregullt ),fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.