Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER, Afati i Shtatorit 2018

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

17.09.2018

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

12:00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

18.09.2018

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

12:00

3. Studime të Kur’anit në Evropë

20.09.2018

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

21.09.2018

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

12:00

5. Metodologjia e hulumtimit

24.09.2018

Prof. dr. Agim Zogaj

12.00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

25.09.2018

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

12:00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

26.09.2018

Prof. dr. Ramiz Zekaj

14:00

8. Arti Islam

27.09.2018

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

14:00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

28.09.2018

Prof. dr. Nazmi Maliqi

14:00

 

Vërejtje    

·         Paraqitja e provimeve fillon me 10.09.2018 dhe mbaron me 14.09.2018

·         Provimet fillojnë me 17.09.2018 dhe mbarojnë me 28.09.2018

·         Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.