Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER, Afatii janarit, 2019  

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

18.02.2019

Prof. ass. dr. ZijaAbdullahu

15.00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

25.02.2019

Prof. asoc. dr. FahrushRexhepi

15.00

3. Studime të Kur’anit në Evropë  

20.02.2019

Prof. ass. dr. XhabirHamiti

15.00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

26.02.2019

Prof. asoc. dr. SulejmanOsmani

15.00

5. Metodologjia e hulumtimit

21.02.2019

Prof. dr. AgimZogaj

15.00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

27.02.2019

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

15.00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

28.02.2019

Prof. dr. RamizZekaj

15.00

8. Arti Islam

22.02.2019

Prof. ass. dr. MuhamedJusufi

15.00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

19.02.2019

Prof. dr. NazmiMaliqi

15.00

 

        Vërejtje     

  • Paraqitjae provimevefillonme 11.02.2019 dhembaronme 15.02.2019

  • Provimetfillojnëme 18.02.2019 dhembarojnëme 28.02.2019

  • Paraqitjae provimitështë 5 € (pesëeuro) përprovim, pagesabëhetnëadministratë.

  • Çdovonesënëparaqitjene provimevenukdo tëmerretparasysh.