Shtyp

Orari i provimeve MA

 

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER, Afati i Janarit, 2021

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

24.02.2021

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

12:00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

15.02.2021

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

12:00

3. Studime të Kur’anit në Evropë

18.02.2021

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

11.02.2021

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

12:00

5. Metodologjia e hulumtimit

17.02.2021

Prof. dr. Agim Zogaj

12:00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

23.02.2021

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

12:00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

22.02.2021

Prof. dr. Ramiz Zekaj

14:00

8. Arti Islam

12.02.2021

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

14:00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

16.02.2021

Prof. dr. Nazmi Maliqi

15:00

 

Vërejtje    

·         Paraqitja e provimeve fillon me 01.02.2021 - 10.02.2021.       

·         Provimet fillojnë me 11.02.2021 dhe mbarojnë me 24.02.2021.

             Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

             Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.