Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E 

STUDIMET MASTER, Afati i janarit, 2019  

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera 

27.02.2019 

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu 

15.00 

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë 

25.02.2019 

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi 

15.00 

3. Studime të Kur’anit në Evropë  

20.02.2019 

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti 

15.00 

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë 

26.02.2019 

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani 

15.00 

5. Metodologjia e hulumtimit 

21.02.2019 

Prof. dr. Agim Zogaj 

13.00 

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam 

27.02.2019 

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi 

13.00 

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan 

28.02.2019 

Prof. dr. Ramiz Zekaj 

15.00 

8. Arti Islam 

22.02.2019 

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi 

15.00 

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore 

19.02.2019 

Prof. dr. Nazmi Maliqi 

15.00 

  Vërejtje    

Paraqitja e provimeve fillon me 11.02.2019 dhe mbaron me 15.02.2019 

Provimet fillojnë me 18.02.2019dhe mbarojnë me 28.02.2019

Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.