Shpallje

Shtyp

Tender për Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Punëve me Studentë “SEMS”

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës

SHPALL

Tender për Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Punëve me Studentë “SEMS”

Shtyp

Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 14.05.2015 miratoi propozimin për shpalljen e

 

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2015/2016.  

Shtyp

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame

Shpall

KONKURS

Për zgjedhjen e një asistenti të gjuhës arabe

Zgjedhja e kandidatëve konkurrent do të bëhet në pajtim me dispozita e Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame.

Shtyp

Konkurs

Në bazë të nenin 14 të Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës, mbështetur në nenin 20 të rregullores 1/14 të datës 05.06.2014 dhe bazuar në vendimin e Këshillit Mësimor Shkencor të FSI-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 17.06.2014, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë vendosi të shpallë:

Shtyp

KONKURS

Fakulteti i Studimeve Islame

Shpall

KONKURS

Për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Studimeve Islame

1. Një mësimdhënës për lëndën Kur’an

2. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë angleze

Zgjedhja e personelit akademik do të bëhet në pajtim me dispozita e Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame.

More Articles...