Shtyp

Stafi akademik në FSI

STAFI I RREGULLT

Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi

Profesor i asocuar

Lënda: (Sire, Histroi e Religjioneve&Islami dhe Evropa –BA-, Histroia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë –MA-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 245 367

Prof. asoc. Dr. Sulejman Osmani

Profesor i asocuar

Lënda: (Hadith –I-, -II- -BA-, Zhvillimi i Shkencës së hadithit në Evropë –MA-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

Profesor asistent

Lënda: (Tefsir –I-, -II- -BA-, Studime të Kuranit në Evropë –MA-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

Profesor asistent

Lënda: (Akaid –III-, -IV-&Filozofi –BA-, Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve tjera –MA-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi

Profesor asistent

Lënda: (Fikh –III-, -IV- -BA-, Sfidat evropiane të ligjit Islam –MA-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Lulzim Esati

Profesor asistent

Lënda: (Tefsir –III-, -IV-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Musa Vila

Profesor asistent

Lënda: (Hadith –III-, -IV-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Mr. Besa Ismaili-Ahmedi

Ligjeruese e Lartë

Lënda: (Gjuhë angleze)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

 

STAFI I ANGAZHUAR

Mr. Hfz. Safet Hoxha

Ligjerues

Lënda: (Kuran, -III-,-IV-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. Faton Bytyqi

Ligjerues

Lënda: (Kuran –I-, -II-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Mr. Naim Tërnava

Ligjerues

Lënda: (Akaid –I-, -II-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Dr. Ilmije Kuqi

Ligjeruese

Lënda: (Fikh –I-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Mr. Vaxhide Bunjaku

Ligjeruese

Lënda (Fikh –II-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. asoc. Dr. Isa Memishi

Ligjerues

Lënda (Gjuhë arabe –II-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. Fadil Hasani

Ligjerues

Lënda (Gjuhë arabe –III-, -IV-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Mr. Besim Mehmeti

Ligjerues

Lënda (Gjuhë arabe –I-)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Dr. Ajni Sinani

Ligjerues

Lënda (H.D.SH)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Dr. Sadik Mehmeti

Ligjerues

Lënda (Qytetërim Islam)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Mr. Rexhep Suma

Ligjerues

Lënda (Dave)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. dr. Agim Zogaj

Ligjerues

Lënda: (Stili i shkrimit akademik (BA), Metodologjia e hulumtimit (MA))

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. dr. Hysen Matoshi

Ligjerues

Lënda (Letërsi shqipe)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Dr. Nexhmije Kastrati

Ligjeruese

Lënda (Gjuhë shqipe)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Mr. Selim Selimi

Ligjerues

Lënda (Gjuhë turke)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Mr. Mustafë Gara

Ligjerues

Lënda (Sociologji)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. dr. Nazmi Maliqi

Ligjerues (MA)

Lënda (Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj

Ligjerues (MA)

Lënda (Zhvillimi i Kulturës Islame në Ballkan)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

Ligjerues

Lënda (Arti Islam)

Fakulteti i Studimeve Islame

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: +381 (0) 38 243 887