NJOFTIM

Prishtinë, 01.07.2020

Për afat të provimeve shtesë

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (të rregullt dhe me korrespondencë) si dhe stafi akademik se dekanati i FSI-së ka marr vendim për hapjen e afatit të provimeve të korrikut.

Koha e paraqitjes së provimeve është duke filluar nga data 06.07.2020 deri më datë 09.07.2020

Provimet fillojnë më datë 13.07.2020

Studentët kanë të drejtë e paraqitjes së dy provimeve

 

Dekanati, FSI

Konkurs

 

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

 

1.      Një mësimdhënës me normë të plotë për lëndën e Fik’hut

Zgjedhja e mësimdhënësit do të bëhet në pajtim me dispozitat e Statutit të FSI-së si dhe rregulloreve të brendshme.

Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet t’i dorëzojnë këto dokumente:

Njoftim

Prishtinë, 01.06.2020
Në bazë të konkursit nr. 43/20 të datë 26.02.2020 për përzgjedhjen e gjashtë (6) studentëve përfitues të bursës për vitin akademik 2019/2020.

Komisioni i autorizuar nga dekanati i FSI-së në përbërje të:

NJOFTIM

Prishtinë, 29.05.2020

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master në FSI si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2019/2020 përfundon më datë 02.06.2020

Ndërsa nga data 03.06.2020 deri më datën 05.06.2020 profesorët janë të obliguar që të paraqiten në Fakultet për ndonjë konsultë eventuale me studentë si dhe për vendosjen e nënshkrimeve në index të studentëve.

Gjithashtu edhe studentët duhet të jenë prezent për marrjen e nënshkrimeve.

Afati i paraqitjes së provimeve është nga data 08.06.2020 deri më datë 13.06.2020.

Studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet, ta bëjnë pagesën e semestrit veror dhe fletëpagesën ta dërgojnë tek referentja në datat e marrjes së nënshkrimeve (03.06-05.06.2020) dhe më pastaj të paraqesin provimet te referentja.

Provimet për afatin e Qershorit 2019/2020 fillojnë në datën 15.06.2020 dhe përfundojnë në datën 26.06.2020.

Studentë po edhe i tërë stafi, janë të obliguar që t’i respektojnë rekomandimet e dala nga IKSHP të ndërlidhura me pandeminë COVID-19.

Dekanati, FSI

Prishtinë

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2019/2020 përfundon më datë 22.05.2020

Profesorët janë të obliguar që ligjëratat, me qëllim të realizimit të plan-programit, t’i zëvendësojnë gjatë kësaj dhe javës tjetër.

Duke filluar nga data 03.06.2020 deri më datë 05.06.2020 stafi akademik, i rregullt dhe me angazhim, është e obliguar që të paraqitet në Fakultet për ndonjë konsultë eventuale me studentë si dhe për vendosjen e nënshkrimeve në index të studentëve. Gjithashtu edhe studentët duhet të jenë prezent për marrjen e nënshkrimeve.

Afati i paraqitjes së provimeve është duke filluar nga data 08.06.2020 deri më datë 13.06.2020. studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet, ta bëjnë pagesën e semestrit veror dhe më pastaj të paraqesin provimet te referenti.

Provimet për afatin e qershorit 2019/2020 fillojnë më datë 15.06.2020

Studentët e nivelit Ma do të informohen me kohë për kohën e përfundimit të ligjëratave dhe të afatit të provimeve.

Studentë po edhe i tërë stafi, janë të obliguar që t’i respektojnë rekomandimet e dala nga IKSHP të ndërlidhura me pandeminë COVID-19.

 

Dekanati, FSI

Prishtinë

Konkurs për ndarjen e bursave për vitin akademik 2019/2020

Bursat ndahen për studentët e studimeve themelore (bachelor)

Për fitimin e bursës studenti duhet t’i plotësojnë këto kushte: 1. Të jetë student i rregullt në Fakultetin e Studimeve Islame, 2. Të jetë student i vitit të –II-të, -III-të dhe –IV-t, 3. Të mos ketë vit të përsëritur të studimeve, 4. Të ketë arritur kushtin për regjistrimin e vitit vijues në afatin e tetorit, 5. Të ketë notë mesatare të studimeve më së paku 9.00.

Të drejtë konkurimi kanë edhe studentët me notë mesatare më të ulët se 9.00, mirëpo ata mund të jenë përfitues të bursës vetëm në rast se nuk plotësohet numri sipas pikës 5.

Studentët të cilët i plotësojnë kushtet e këtij konkursi duhet t’i paraqesin këto dokumente:

1. Vërtetimin për regjistrimin e vitit akademik 2019/2020, duke cekur: a) Se është student i vitit të dytë e më lartë; b) Se nuk ka vit të përsëritur gjatë studimeve, dhe 2. Certifikatën e notave, duke potencuar edhe notën mesatare:

Dekanati do të emërojë komisionin prej 3 anëtarëve i cili bënë përzgjedhjen e përfitueseve të bursës sipas kritereve të përmendura në konkurs.

Përfituesit e bursës do të jenë 6 studentë të cilët arrijnë notën mesatare më të lartë, dhe të cilët nuk kanë shkelur ndonjë rregullore apo Kodin Etik;

Studentët fitues të bursës do të gëzojnë këtë të drejtë nga muaji janar 2020 deri në muajin qershor 2020. Dokumentet e kompletuara paraqiten në zyrën e sekretarit. Afati i paraqitjes zgjatë prej datës 01.03.2020 deri më 09.03.2020

 

Lista e përfitueseve të bursës do të publikohet në tabelën e shpalljeve të fakultetit, si dhe në web-faqen e FSI-së, www.fsi92.net.

 

DEKANI

Prof. Asoc. Dr. Fahrush Rexhepi

Njoftim

Prishtinë, 20.02.2020

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së , se afati i fundit për pagesën e semestrit : -II- IV-VI- VIII , është deri me 26.02.2020.

Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor