Njoftim

Prishtinë, 12.10.2020

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Faton Bytyqi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Mësim-besimi në shkollat publike sfidat dhe nevoja e implementimi në shoqërinë kosovare, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 20.10.2020, duke filluar nga ora 13:30

 

Komisioni:

 1. Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, kryetar
 2. Prof. ass. dr. Naser Ramadani, anëtar
 3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

 

DEKANATI

 

 

Njoftim

Prishtinë, 10.09.2020

Njoftim per për afatin e Tetorit 2020

 

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Tetorit/2020.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 15. 10. 2020, deri më: 20. 10. 2020.

* Provimet fillojnë më: 22. 10. 2020.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

* Studentet mund te paraqesin vetem 2 provime (me perjashtim te absolventeve pa kufizime).

 

Me respekt,

Shërbimi studentor

 

 

 

Konkurs për pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master, për vitin akademik 2020/2021

 

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame, në mbledhjen e mbajtur më 01.10.2020, mori vendim për shpalljen e

 

KONKURSIT

 

për pranimin e kandidatëve për studime në nivelin master, për vitin akademik 2020/2021 në programin e studimeve “Teologji Islame në kontekstin Evropian”

KANDIDATËT QË KONKURROJNË PËR STUDIME MASTER NË FSI DUHET T’I PLOTËSOJNË KËTO KUSHTE:

 1. Të kenë arritur notën mesatare 7.00 e më tepër, gjatë studimeve në nivelin (BA) bachelor.
 2. Kandidatët e kanë obligim njohjen e gjuhës arabe, ose ndonjërën prej gjuhëve tjera, si angleze, frënge etj. Për çka duhet të sjellin certifikatë e cila dëshmon një gjë të tillë.

Kandidatët që konkurrojnë për studime master në FSI duhet t’i sjellin këto dokumente:

 1. Fletëparaqitja e plotësuar e cila merret nga zyra e referentit për nivelin master;
 2. Ekstraktin e lindjes (origjinale)
 3. Diplomën origjinale ose të noterizuar, përkatësisht certifikatën e diplomimit;
 4. Kandidatët që kanë përfunduar studimet (BA) bachelor në universitete të huaja duhet ta sjellin diplomën e nostrifikuar.
 5. Pagesën prej 10 € në bankën “NLB, nr. 1708001600095471” (Pagesë për aplikim në FSI),

Rangimi i kandidatëve bëhet në bazë të:

 

1. Suksesit në studimet themelore, dhe;

2. Rezultateve të provimit pranues.

 

Provimi pranues organizohet në fakultet dhe i nënshtrohen të gjithë kandidatët. Testi i pyetjeve formulohet nga lëndët e këtyre fushave: 1. Hadith&Tefsir, 2. Fikh&Usul, 3. Histori Islame dhe të përgjithshme.

Numri maksimal i poenëve të arritur në provimin pranues është 100.

 

Kandidatët që kanë përfunduar studimet në ndonjë fakultet-drejtim tjetër, mund të konkurrojnë për studime master në FSI, me kusht që paraprakisht t’i nënshtrohen provimeve diferenciale në Fakultetin e Studimeve Islame, në lëndët themelore, të cilat i përcakton KMSH-ja, varësisht nga fusha e studimeve që ka pasur kandidati.

Të drejtë konkurrimi për studime në programin (MA) master në FSI kanë vetëm ata kandidatë që kanë përfunduar studimet (BA) bachelor (4 vjeçar) dhe kanë arritur 240 ECTS.

Studimet master në FSI zgjasin një vit, dy semestra (4+1).

 

Afati i konkursit

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjat nga data 05.10.2020,deri më 16.10.2020,në ora 15:00(dokumentet do të pranohen vetëm ditëve të punës).
 2. Provimi pranues do të mbahet më 17.10.2020,duke filluar nga ora 11:00.
 3. Shpallja e rezultateve preliminare për kandidatët e pranuar bëhet më 19.10.2020.

 

E drejta e ankesës dhe afati për ankesë

Kandidatët që nuk janë pranuar në studimet master mund të ankohen kundër vendimit brenda një dite të punës, nëse konsiderojnë se i është bërë e padrejtë, pas shpalljes së rezultateve. Vendimi përfundimtar rreth ankesës merret nga komisioni i ankesave të fakultetit.

Shpallja e rezultateve përfundimtare, dhe regjistrimi i kandidatëve të pranuar

 1. Rezultatet përfundimtare në bazë të vendimit të komisionit të ankesave shpallet më së largu deri më 21.10.2020.
 2. Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet te referenti për studime master, në Fakultetin e Studimeve Islame, sipas orarit të mëposhtëm:

 

 • Nga data 21.10.2020 deri më datë 23.10.2020, nga ora 10:00 – 15:00.

                                                    

                                                                                               DEKANI

                                                                                Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

Konkurs për pranimin e studentëve për studime themelore-bachelor për vitin akademik 2020/2021

 

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 01.10.2020 merr vendim për shpalljen e

 

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e kandidatëve të rinj në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor për vitin akademik 2020/2021.   

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë e mesme ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme.

Të drejtë konkurimi kanë edhe kandidatët nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e konkurrimit duhet t’i sjellin dokumentet e nostrifikuara.

 

AFATI I KONKURSIT

 

 1. Paraqitja e dokumenteve fillon prej datës 05. 10. 2020 deri më 12. 10. 2020 (dokumentet pranohen gjatë ditëve të punës prej orës 10.00 deri në orën 14.00).

 

Kandidatët e interesuar për studime në FSI duhet të sjellin:

 

 1. Certifikatën e lindjes (në origjinal) jo më e vjetër se gjashtë muaj,
 2. Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinal ose të noterizuara),
 3. Diplomën e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur provim të maturës (origjinal ose të noterizuar),
 4. Kopjen e letërnjoftimit,
 5. Çertifikatën shëndetësore,
 6. Fletëaplikimin e plotësuar i cila merret te referenti i FSI-së,
 7. Pagesën prej 5 € në bankën “NLB, nr. 1708001600095471” (Pagesë për aplikim në FSI),
 8. Dokumentin e nostrifikimit të diplomës për ata që kanë përfunduar shkollimin e mesëm jashtë vendit,

 

 

 1. Provimi pranues do të mbahet më datë 13. 10. 2020, (e marte), në orën 14.00
 2. Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet më datë 14. 10. 2020 në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) si dhe në objektin e Fakultetit.
 3. Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në FSI do të bëhet prej datës 15. 10. 2020 deri më datë 16. 10. 2020

Regjistrim të kandidatëve jashtë këtij afati nuk do të ketë, prandaj luten kandidatët e pranuar që t’i përmbahen afatit të lartcekur. Nëse studenti i pranuar nuk regjistrohet me kohë, në vend të tij do të regjistrohet kandidati i cili është në radhe sipas pikëve të testit.

 

E DREJTA E ANKESËS DHE AFATI PËR ANKESË

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë dekanatit të Fakultetit më së largu 24 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati ankesat nuk pranohen.

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, mund t’i tërheqin dokumentet e tyre nga data 19. 10. 2020 deri më datë 23. 10. 2020

 

Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

2. Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave

për dokumente personale.

3. Pagesa për një semestër në vlerë prej 60 € ( + 5 € për indexështëpër studentët e rregullt, ndërsa 150 € ( + 5 € për indexpër studentët me korrespondencë.

Pagesa bëhet në bankën NLB (Llog, nr. 1708001600095471)

 

                                                                                                          DEKANI:

                                                                                         Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi

 

 

 

Fillimi i vitit te ri akademik

Prishtinë, 01.10.2020

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se viti i ri akademik 2020/2021 fillon më datë 05 tetor 2020 (e hënë).

Në bazë të vendimit të KMSH-së në mbledhjen e mbajtur më datë 01.10.2020 lidhur me mënyrën e mbajtjes së ligjëratave, u vendos që ligjëratat të mbahen me prezencë fizike të studentëve në Fakultet duke pasur parasysh respektimin e masave mbrojtëse anti Covid-19 Orarin e ligjëratave mund ta gjeni në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) dhe në tabelën e informimit në Fakultet.

Dekanati i FSI-së ju uron studentëve dhe stafit akademik një vit të mbarë dhe me plot suksese.

Dekanati,

FSI