Konkurs

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 01.09.2016 miratoi propozimin për shpalljen e

 

KONKURSIT

Plotësues

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2016/2017.

Njoftim

Prishtinë, 24.08.2016 Njoftojmë studentët Nivelit Master, për afatin e Shtatorit 2016 me sa vijon: * Paraqitja e provimeve fillon nga data: 29.08.2016, deri më: 09.09.2016. * Provimet fillojnë më: 19.09.2016 dhe përfundojnë më: 30.09.2016 * Paraqitja e provimit është 5 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë. * Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit. * Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh. Shërbimi për studentë

Njoftim

Prishtinë, 19.08.2016

 Njoftojmë studentët për afatin e Shtatorit 2016 me sa vijon:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:25.08.2016, deri më:02.09.2016.

* Provimet fillojnë më:08.09.2016 dhe përfundojnë më:( njoftoheni me kohe)

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

Për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në Fakultetin e Studimeve Islame, si në vijim:

Konkurs për pranimin e studentëve

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 18.05.2016 miratoi propozimin për shpalljen e

 

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2016/2017.   

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë e mesme ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme.

Në FSI mund të pranohen edhe kandidatë nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e konkurrimit duhet t’i sjellin dokumentet e nostrifikuara.

Njoftim

Prishtinë, 23.06.2016

Njoftojmë studentet te cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda , HDSH e vitit te –II-(dytë),se provimi do te mbahet me datën:30.06.2016 në ora 12:00.

Nga profesori i lëndës: Ajni Sinani