Konkurs për pranimin e studentëve për studime themelore-bachelor për vitin akademik 2020/2021

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 13.08.2020 merr vendim për shpalljen e

 

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e kandidatëve të rinj në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor për vitin akademik 2020/2021.   

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë e mesme ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme.

Të drejtë konkurimi kanë edhe kandidatët nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e konkurrimit duhet t’i sjellin dokumentet e nostrifikuara.

 

AFATI I KONKURSIT

 

 1. Paraqitja e dokumenteve fillon prej datës 15. 09. 2020 deri më 24. 09. 2020 (dokumentet pranohen gjatë ditëve të punës prej orës 10.00 deri në orën 14.00).

 

Kandidatët e interesuar për studime në FSI duhet të sjellin:

 

 1. Certifikatën e lindjes (në origjinal) jo më e vjetër se gjashtë muaj,
 2. Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinal ose të noterizuara),
 3. Diplomën e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur provim të maturës (origjinal ose të noterizuar),
 4. Kopjen e letërnjoftimit,
 5. Çertifikatën shëndetësore,
 6. Fletëaplikimin e plotësuar i cila merret te referenti i FSI-së,
 7. Pagesën prej 5 € në bankën “NLB, nr. 1708001600095471” (Pagesë për aplikim në FSI),
 8. Dokumentin e nostrifikimit të diplomës për ata që kanë përfunduar shkollimin e mesëm jashtë vendit,

 

 

 1. Provimi pranues do të mbahet më datë 26. 09. 2020, (e shtune), në orën 11.00
 2. Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet më datë 28. 09. 2020 në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) si dhe në objektin e Fakultetit.
 3. Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në FSI do të bëhet prej datës 29. 09. 2020 deri më datë 02. 10. 2020

Regjistrim të kandidatëve jashtë këtij afati nuk do të ketë, prandaj luten kandidatët e pranuar që t’i përmbahen afatit të lartcekur. Nëse studenti i pranuar nuk regjistrohet me kohë, në vend të tij do të regjistrohet kandidati i cili është në radhe sipas pikëve të testit.

 

E DREJTA E ANKESËS DHE AFATI PËR ANKESË

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë dekanatit të Fakultetit më së largu 24 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati ankesat nuk pranohen.

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, mund t’i tërheqin dokumentet e tyre nga data 29. 09. 2020 deri më datë 02. 10. 2020

 

Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

2. Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave

për dokumente personale.

3. Pagesa për një semestër në vlerë prej 60 € ( + 5 € për indexështëpër studentët e rregullt, ndërsa 150 € ( + 5 € për indexpër studentët me korrespondencë.

Pagesa bëhet në bankën NLB (Llog, nr. 1708001600095471)

 

                                                                                                          DEKANI:

                                                                                         Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi

Njoftim

Prishtinë, 09.09.2020

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Feim Hoxha mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Dëshmitarët e Jehovait – Përhapja dhe ndikimi i tyre në trojet shqiptare, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 24.09.2020, duke filluar nga ora 11:00

Komisioni:

 1. Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, kryetar
 2. Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi, anëtar
 3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

DEKANATI

 

Njoftim

Prishtinë, 09.09.2020

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Zekerijah Tërnavambron temën e diplomës të nivelit master me titull “Respektimi i rregullave të luftës sipas Islamit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 22.09.2020, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

 1. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, kryetar
 2. Prof. dr. Nazmi Maliqi, anëtar
 3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

DEKANATI

Njoftim për afatin e shtatorit 2020

Prishtinë, 17.08.2020

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit/2020

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 01. 09. 2020, deri më: 07. 09. 2020.

* Provimet fillojnë më: 10. 09. 2020 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor

Njoftim

Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë arabe-I- do të mbahet me datën: 27.07.2020 në ora 10:15.

 

Me respekt nga profesori i lëndës Mr.Besim Mehmeti

NJOFTIM

Prishtinë, 01.07.2020

Për afat të provimeve shtesë

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (të rregullt dhe me korrespondencë) si dhe stafi akademik se dekanati i FSI-së ka marr vendim për hapjen e afatit të provimeve të korrikut.

Koha e paraqitjes së provimeve është duke filluar nga data 06.07.2020 deri më datë 09.07.2020

Provimet fillojnë më datë 13.07.2020

Studentët kanë të drejtë e paraqitjes së dy provimeve

 

Dekanati, FSI

Konkurs

 

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

 

1.      Një mësimdhënës me normë të plotë për lëndën e Fik’hut

Zgjedhja e mësimdhënësit do të bëhet në pajtim me dispozitat e Statutit të FSI-së si dhe rregulloreve të brendshme.

Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet t’i dorëzojnë këto dokumente: