Njoftim për fillimin e vitit akademik

Prishtinë, 27.09.2018

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se viti i ri akademik 2018/2019 fillon më datë 01.10.2018

Me këtë rast, dekanati i FSI-së, uron që vitit akademik 2018/2019 të jetë një vit i suksesshëm për të gjithë ju.

 

Dekanati, FSI

Njoftim

Prishtinë, 26.09.2017

Njoftohen të gjithë studentet se provimi nga lënda Akaid -I- dhe II-mbahet me datën : 02.10.2018 në ora 11:00

 

Shërbimi studentor.

KONKURSI PLOTËSUES (AFATI I DYTË)

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 21.06.2018 miratoi propozimin për shpalljen e

 

KONKURSIT PLOTËSUES (AFATI I DYTË)

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2018/2019.   

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë e mesme ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme.

Të drejtë konkurimi kanë edhe kandidatët nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e konkurrimit duhet t’i sjellin dokumentet e nostrifikuara.

Njoftim

Prishtinë, 07.09.2018

Njoftohen studentët e FSI-së, niveli MA, se afati për paraqitjen e provimeve të shtatorit është si në vijim:

·        Paraqitja e provimeve fillon me 10.09.2018 dhe mbaron me 14.09.2018

·        Provimet fillojnë me 17.09.2018 dhe mbarojnë me 28.09.2018

·        Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Njoftim

Data: 28.08.2018

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.09.2018, deri më:07.09.2018.

* Provimet fillojnë më:12.09.2018 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor

Konkurs për dekan

Në bazë të nenin 14 të Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, mbështetur në nenin 20 të rregullores 1/14 të datës 05.06.2014 dhe bazuar në vendimin e Këshillit Mësimor Shkencor të FSI-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 24.07.2018, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë vendosi të shpallë: