Njoftim për regjistrimin e vitit

Prishtinë, 28.09.2018

Njoftohen të gjithë studentët e rinj të cilët janë pranuar në FSI, viti akademik 2018/2019, që më së largu deri më datë 04.10.2018, të regjistrojn vitin akademik.

Në të kundërtën emrat e tyre do të eliminohen nga lista.

Dekanati

Njoftim për fillimin e vitit akademik

Prishtinë, 27.09.2018

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se viti i ri akademik 2018/2019 fillon më datë 01.10.2018

Me këtë rast, dekanati i FSI-së, uron që vitit akademik 2018/2019 të jetë një vit i suksesshëm për të gjithë ju.

 

Dekanati, FSI

Njoftim

Prishtinë, 26.09.2017

Njoftohen të gjithë studentet se provimi nga lënda Akaid -I- dhe II-mbahet me datën : 02.10.2018 në ora 11:00

 

Shërbimi studentor.

KONKURSI PLOTËSUES (AFATI I DYTË)

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 21.06.2018 miratoi propozimin për shpalljen e

 

KONKURSIT PLOTËSUES (AFATI I DYTË)

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2018/2019.   

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë e mesme ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme.

Të drejtë konkurimi kanë edhe kandidatët nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e konkurrimit duhet t’i sjellin dokumentet e nostrifikuara.

Njoftim

Prishtinë, 07.09.2018

Njoftohen studentët e FSI-së, niveli MA, se afati për paraqitjen e provimeve të shtatorit është si në vijim:

·        Paraqitja e provimeve fillon me 10.09.2018 dhe mbaron me 14.09.2018

·        Provimet fillojnë me 17.09.2018 dhe mbarojnë me 28.09.2018

·        Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Njoftim

Data: 28.08.2018

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.09.2018, deri më:07.09.2018.

* Provimet fillojnë më:12.09.2018 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor