Shtyp

Orari i provimeve

A f a t i  i  Qershorit/ 2019

 VITI  I  -I-rë,

Kur’an

10.06.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

10:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

17.06.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

15.06.2019

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

13.06.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

24.06.2019

Dr.Ilmije  Kuqi

11:00

Gjuhë arabe

27.06.2019

Mr. Besim Mehmeti

13:30

Gjuhë shqipe

18.06.2019

Dr.Nexhmije Kastrati

11:00

Stili i shkrimit akademik

25.06.2019

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

11.06.2019

Prof. Besa  Ismaili

11:00

Islami dhe Evropa

26.06.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

20.06.2019

Dr.Ajni Sinani

10:00

Gjuhë turke

28.06.2019

Mr.Selim Selimi

13:30

VITI  I  -II-të

  

Kur’an

17.06.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

11:00

Komentimi tematik i Kur’anit

19.06.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

15.06.2019

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

18.06.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

11.06.2019

Dr. Ajni Sinani

10:00

Gjuhë arabe

27.06.2019

Dr.Isa Memishi

13:30

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

12.06.2019

Mr. Besa Ismaili

10:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

12.06.2019

Mr.Besa  Ismaili

11:00

Letërsi shqipe

25.06.2019

Prof.Dr. Hysen Matoshi

11:00

Sire- Periudha Mekase

14.06.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

10.06.2019

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

11:00

Dave

24.06.2019

Mr.Rexhep  Suma

10:00

VITI  I  -III-të.

  

Kur’an

11.06.2019

Hfz.Mr. Safet Hoxha

10:00

Studime analitike rreth teksteve te tefsirave

10.06.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

17.06.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

25.06.2019

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

11:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

19.06.2019

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

12:00

Gjuhë arabe

14.06.2019

Prof. Fadil  Hasani

10:00

Sire- Periudha  Medinase

20.06.2019

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

21.06.2019

Mr. Vedat  Shabani

10:00

Sociologji

26.06.2019

Mr. Mustafë  Gara

10:00

Ekonomi Islame

27.06.2019

Dr.Islam Hasani

11:30

Pedagogji

28.06.2019

Dr.Junus Dervodelli

10:00

Usuli- Fikh

13.06.2019

Dr.Ajni Sinani

11:00

                                                            VITI  I  -IV-të 

Kur’an

11.06.2019

Hfz.Mr Safet Hoxha

11:15

Tefsir

13.06.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

18.06.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

26.06.2019

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

11:00

Fikh

20.06.2019

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

12:00

Gjuhë arabe

17.06.2019

Prof. Fadil  Hasani

13:00

Histori e religjioneve

10.06.2019

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

11:00

Filozofi Islame –III-IV-

15.06.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Qytetërim Islam

27.06.2019

Dr. Sadik Mehmeti

13.30

Sire

24.06.2019

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Gruja dhe shoqëria

14.06.2019

Dr. Sadat  Islami

10:00

Misticizmi

28.06.2019

Dr. Valon Myrta

10:00

Bazat e komunikimit

21.06.2019

Mr. Rexhep Suma

10:00

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:22.05.2019, deri më:30.05.2019.

* Provimet fillojnë më:10.06.2019.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë dëgjuar, e pastaj të paraqesin provimet .

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.