Shtyp

Orari i provimeve MA

 

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER, Afati i Nëntorit, 2019

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

22.11.2019

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

13:00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

26.11.2019

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

12:00

3. Studime të Kur’anit në Evropë

21.11.2019

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

02.12.2019

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

12:00

5. Metodologjia e hulumtimit

27.11.2019

Prof. dr. Agim Zogaj

12.00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

04.12.2019

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

12:00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

25.11.2019

Prof. dr. Ramiz Zekaj

14:00

8. Arti Islam

29.11.2019

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

13:00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

03.12.2019

Prof. dr. Nazmi Maliqi

12:00

 

Vërejtje    

·         Paraqitja e provimeve fillon me 14.11.2019 dhe mbaron me 20.11.2019

       •     Provimet fillojnë me 21.11.2019 dhe mbarojnë me 03.12.2019

       •     Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

       •     Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.