Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E 

STUDIMET MASTER, Afati i Qershorit, 2019 

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera 

27.06.2019 

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu 

14:00  

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë 

24.06.2019 

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi 

14:00 

3. Studime të Kur’anit në Evropë 

22.06.2019 

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti 

10:00  

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë 

25.06.2019 

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani 

15:00 

5. Metodologjia e hulumtimit 

26.06.2019 

Prof. dr. Agim Zogaj 

14.00  

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam 

03.07.2019 

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi 

15:00 

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan 

01.07.2019 

Prof. dr. Ramiz Zekaj 

14:00  

8. Arti Islam 

21.06.2019 

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi 

14:00 

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore 

02.07.2019 

Prof. dr. Nazmi Maliqi 

12:00 

 

Vërejtje     

  • Paraqitja e provimeve fillon me 12.06.2019 dhe mbaron me 19.06.2019 

  • Provimet fillojnë me 21.06.2019 dhe mbarojnë me 03.07.2019 

  • Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet administratë. 

Çdo vonesë paraqitjen e provimeve nuk do merret parasysh.